VILLKOR

Dessa villkor gäller om inte annat skriftligen har avtalats mellan den som har åtagit sig uppdraget, och den juridiska person eller beställaren.

Med uppdragsavtal menas det mellan producenten, och beställaren upprättade muntliga eller skriftliga avtalet med tillhörande specifikation. Uppdragsavtalet godkännas skriftligen via e-post av behöriga företrädare för parterna.

Med specifikation avses en skriftlig beskrivning över tjänstens innehåll samt över uppdragets art, och omfattning i övrigt som producenten och beställaren skall upprätta i samband med att uppdragsavtal träffas. Specifikationen nedan utgör ramen för uppdraget. Vid beställning sänder producenten ut en beställningsbekräftelse, via e-post som beställaren godkänner genom att svara på e-posten. Beställd tjänst och innehåll definieras i detta dokument under vardera rubrik.

Utföraren skall utföra uppdraget i enlighet med specifikationen, samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja, och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

Har någon avtalad utförande dag inte bestämts så skall uppdraget utföras med den skyndsamhet som efter omfattningen av uppdraget, och omständigheterna i övrigt kan anses skälig. Har avtalad leveransdag bestämts åligger det utföraren att utföra uppdraget med beaktande av denna.

Uppdraget skall utföras i samråd mellan parterna. Samråd skall ske genom löpande kontakter mellan företrädarna. Det åligger härvid beställarens företrädare att genast framföra de invändningar, eller andra påpekanden mot utförarens arbete som kan finnas erforderliga.

Beställaren ansvarar, om inte annat avtalats, för samordning och organisation av uppdraget inom den egna verksamheten.

Utföraren äger för uppdragets utförande rätt att anlita underkonsult. Producenten har ingen skyldighet, eller något ansvar att påtala detta till beställare av tjänsten.

Utföraren är inte skyldig att utföra tjänster som faller utanför specifikationen. Utföraren skall snarast anmäla till beställarens företrädare om utföraren finner behov av ytterligare tjänster, eller utvidgning av uppdraget.

Uppstår under uppdragets utförande behov av ytterligare tjänster, skall detta tas upp till behandling av företrädarna, vilka härvid äger rätt att göra tillägg till uppdragsavtalet och specifikationen. Har avtalad leveransdag bestämts åligger det utföraren att ange vilken senare dag som istället skall gälla som avtalad leveransdag.

 • Kyl /Frys skall vid flyttstädning vara avfrostade med öppna dörrar annars utgår dessa utan ekonomiskt kompensation.
 • Vattenlås ingår inte utan enbart yttre hålrum i golvbrunnar.
 • Persienner ingår inte i flyttstädning.
 • Reklamationer och synpunkter skall åberopas under garantitiden på 7 dagar som gäller vid flyttstädningar och utföraren har rätt att ges tillfälle att åtgärda bristerna vid tre tillfällen enligt lagen.
 • Besiktning av flyttstädning skall ske av bovärd eller den inflyttande och skall göras under vår veckas garanti och ej efter garantins utgång. Tänker du som beställare av tjänsten besiktiga så skall detta påtalas vid bokning och ej i efterhand.
 • Fönsterputsning vid flyttstädningar ingår till -5 grader och när väderleken tillåter. Inglasade balkonger och verandor som ej uppvärms av boytan kan normalt bara putsas vid + grader. Någon ekonomisk kompensation utgår ej om omständigheterna förhindrar fönsterputsningen.
 • Vid fastpris flyttstädningar så gäller våra priser normalt smutsade objekt och visar det sig att objektet ej är normalt smutsat så har utföraren rätt till att meddela er att priset måste justeras och då får ni godkänna det avtalet innan uppdraget fortsätter. Får vi ej tag i beställaren direkt så avbryts uppdraget med omedelbar verkan och ni meddelas och får ta kontakt med producenten. Då betalar beställaren 500 kr i administrativ avgift.
 • Bokad tjänst måste avbokas minst 10 dagar innan bokat datum. Vid avbokning tjänst debiteras ni en administrativ avgift på 500 kr. Ändringar av redan gjorda bokningar debiteras beställaren med 500 kr i administrativ avgift.
 • Avbokningar av bokad tjänst med kortare varsel än 2 dygn debiteras 50 % på priset utan rut.
 • Avbokningar av bokad tjänst med kortare varsel än 1 dygn debiteras 100 % på priset utan rut.
 • Beställaren godkänner att vi gör sedvanlig kreditkoll genom att godkänna våra villkor i bokningsformuläret.

Tvist rörande uppdragsavtal och/eller dessa villkor skall slutgiltigt avgöras enligt svensk rätt genom skiljedom enligt Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

Utföraren äger dock alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande mot beställaren för indrivande av klara och förfallna fordringar.

Vi försöker först komma överens. Vårt mål är att ha 100% nöjda kunder. Som del i vår handläggning skickas därför alltid en bokningsbekräftelse ut till dig som beställer via e-post, vilket du godkänner innan vi kommer ut.

Det är ditt åtagande som kund att hålla dig uppdaterad om vad som ingår i beställd tjänst, vilket framgår i våra villkor. Skulle tvist trots allt förekomma, försöker vi i första hand att lösa det oss emellan, där vi hänvisar till de villkor ni fått godkänna innan städning. I andra hand gäller kommunens konsumentvägledning, och i sista hand tingsrätten.